Ticari Terminoloji Description
Acceptable Quality Standard Kabul edilebilir kalite standardı
Acceptance Kabul
Acceptance bill ödenecek poliçe
Acceptance credit Kabul kredisi
Accepting bank Kabul bankası
Accreditation Akreditasyon
Actual export Fiili ihracat
Actual import Fiili ithal
Ad valorem duties Ad valorem vergiler
Additional Code Ek kod
Additional Protocol Katma protokol
Advance bill Avans poliçesi
Advertisement Reklam
Agent Acenta
Agreement Anlaşma
Air freight Hava navlunu
Air freight Hava taşıma
Air freight Insurance Hava taşıma sigortası
Airway bill Hava taşıma senedi
Amendment Tadilat
Anti-dumping duties Anti-damping vergileri
Applicant Akreditif amiri
Arbitrage Arbitraj
Arbitration Hakemlik
Assets/bonds Menkul kıymetler
Association Committee Ortaklık komitesi
Association Council Ortaklık konseyi
ATA Carnets ATA karneleri
ATR Document ATR belgesi
Auction Açık arttırma
Autonomous tariff system Otonom gümrük tarifesi sistemi
Average Avarya
Back freight Geri dönüş navlunu
Back order Karşılanmamış sipariş
Back to back credit Karşılıklı akreditif
Balance of foreign trade Dış ticaret bilançosu
Balance of payments ödemeler dengesi
Balance sheet Bilanço
Bale Balya
Bank acceptance Banka kabulü
Bank credit Banka kredisi
Bank receipt Dekont
Banker’s indemnity or guarantee Banka teminatı veya garantisi
Barter Takas
Beneficiary Lehtar
Benelux Benelüks
Bern Union Bam Birliği
Best buy En uygun satın alma
Bilateral agreement countries Anlaşmalı ülkeler
Bilateral trade agreements iki-yanlı ticaret anlaşmaları
Bill Broker Kambiyo acentası
Bill of carriage Hamule senedi
Bill of credit Kredi Mektubu
Bill of entry Gümrük beyannamesi
Bill of exchange, draft (B/E) Poliçe
Bill of lading (B/L) Konşimento
Black list Kara liste
Black market Kara borsa
Blank acceptance Açık kabul
Blank Bill Açık poliçe
Blank cheque Açık çek
Blank endorsement Beyaz ciro
Blocked currency Bloke para
Bond, Bill Bono
Bonded goods Antrepolanmış mallar
Boycott Boykot
Brand name Marka adı
Break even point Başa baş noktası
Broker Komisyoncu
Brussels Tariff Nomenclature Brüksel Tarife Nomanklatörü
Buy-back Geri satın alma
Buyer Alıcı
Buyer’s credit Alıcı kredisi
Buyer’s market Alıcı piyasası
Buying rate Alıcı kuru
Cabotage Kabotaj
Capital Ana para
Capital Market Sermaye piyasası
Cargo Kargo
Carriage and insurance paid to CIP
Carriage Paid To CPT
Cartel Kartel
Cash discount Nakit iskontosu
Cash on delivery Mal karşılığı ödeme
Cash payment Peşin ödeme
CE Mark CE işareti
Certificate Sertifika
Certificate of Allied Ouality Assurance AQAP Belgesi
Certificate of analysis Analiz raporu
Certificate of circulation Dolaşım belgesi
Certificate of inspection Ekspertiz raporu
Certificate Manifacturing Competence İmalat Yeterlilik Belgesi
Certificate of origin (c/o) Menşe şehadetnamesi
Certificate of weight Çeki listesi
Certified invoice Tasdikli fatura
Charter contract Çarter Sözleşmesi
Charter-party Çarter parti
Check Çek
Check-list Kontrol listesi
Claim Sigorta talebi
Clause Kloz
Clearance outwards Gümrük çıkış izni
Clearing Kliring
Combined transport Bill of Lading Birleşik nakliye konşimentosu
Combined transport documents Karma taşıma vesaiki
Commercial agent/ representative Mümessil
Commission agent Komisyoncu acenta
Commodity exchange Mal borsası
Common carrier Taşımacı
Common Cııstonıs Tariff Ortak Gümrük Tarifesi (OGT)
Common market Ortak pazar
Comparative advantage Karşılaştırmalı üstünlük
Compensation Denkleştirme
Compensatory levy Fark giderici vergi
Competition Rekabet
Competitive prices Rekabetçi fiyatlar
Compound interest Bileşik faiz
Consignment distribütör Konsinye dağıtıcı
Consignation Konsinyasyon
Consignee Konsinye
Consigner Konsinyator
Consolidation Konsolidasyon
Consortium Konsorsiyum
Consul Konsolos
Consular invoice Konsolosluk faturası
Container Konteyner
Contract of affreightment Deniz taşımacılığı sözleşmesi
Contractual tariff Antlaşmalı gümrük tarifesi
Convertibility Konverbilite
Convertible currency Konvertibl para
Correspondent bank Muhabir banka
Cost Maliyet
Cost and freight CFR
Cost, Insurance, freight CIF
Council of Europe Avrupa konseyi
Counter guarantee Karşı teminat, Kontrgaranti
Counter purclıase Bağlı muamele
Counter trade Karşılıklı ticaret
Court of justice Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
Cover, provision Kuvertür
Credit Insurance Kredi sigortası
Cross rate, cross exchange Çapraz kur
Currency Dolaşımdaki para
Current Cari
Current exchange rate Cari kur
Customs Gümrük
Customs broker Gümrük komisyoncusu
Customs clearance Gümrük muayenesi
Customs Cooperation Council Nomenclature Gümrük Tarifesi istatistik Pozisyonu
Customs declaration Gümrük bildirimi
Customs duty Gümrük vergisi, Gümrük resmi
Customs invoice Gümrük faturası
Customs Tariffs Gümrük Tarifesi
Customs Union Gümrük Birliği
Customs warebouse Gümrük antreposu
Dead cargo Boş yük
Dead freight ölü navlun
Declaration Beyan
Declaration of intent Niyet bildirisi
Defective delivery Hasarlı Teslim
Deferred payment letter of credit Ertelenmiş ödemeli akreditif
Deflation Deflasyon
Delivered at frontier DAF
Delivered duty paid DDP
Delivered duty unpaid DDU
Delivered ex quay (Duty Paid) DEQ
Delivered ex ship DES
Demand Talep
Demurrage Demuraj
Depression Deprasyon
Derived demand Bağlı talep
Devaluation Devalüasyon
Differences in rates of exchange Kur farklılıkları
Differential duties Farklılaştırılmış gümrük vergisi
Direct Bill of lading Doğru konşimento
Direct competitor Direkt rakip
Direct mailing Direkt postalama
Direct shipping Direkt yükleme
Direct tax Dolaysız vergi
Dirty exchange rate system Müdahaleli döviz kuru sistemi
Discharging Boşaltma
Discount Iskonto
Discounting bank Iskonto eden banka
Dispatch Dispeç
Display Sergileme
Disputes Anlaşmazlık
Distribution Dağıtım
Distribution channel Dağıtım kanalı
Distributor Dağıtımcı
Divisible letter of credit Bölünebiiir Akreditif
Dock warrant Rihtim makbuzu
Domestic market iç pazar
Double taxation Çifte vergilendirme
Down payment Kapora
Drawback Gümrük vergi iadesi
Drawer Keşideci
Dual exchange rate systenı ikili döviz kuru sistemi
Dual pricing Çifte fiyatlama
Duality Kalite
Dumping Damping
Dunnage Dunaj
Durable goods Dayanıklı tüketim malları
Dutiable list Gümrüğe tabi mallar listesi
Economic and Monetary Union Ekonomik ve Parasal Birlik
Economic embargo Ekonomik ambargo
Economic growth Ekonomik büyüme
Economic Integration Ekonomik bütünleşme
Econoınic stability measures Ekonomik istikrar tedbirleri
Economic union Ekonomik birlik
Embargo Ambargo
End-User Son kullanıcı
Entrepot, warehouse Antrepo
Errors and omissions excepted (E.E) Hata ve noksan hariç
Escalation clause Artış hükmü EUR 1
Document EUR 1 Belgesi
EURO currency Euro döviz
European Currency Unit (ECU) Avrupa Para Birimi
European Development Fund Avrupa Kalkınma Fonu
European Economic Community (EEC) Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
European Free Tradiııg Area EFTA
European Investment Bank (EIB) Avrupa Yatırım Bankası
European Monetary System Avrupa Para Sistemi
European Parliament (EP) Avrupa Parlamentosu
European Union (EU) Avrupa Birliği
Ex Works EXW
Excess capacity Aşırı kapasite
Exchange Kambiyo
Exchange control Kambiyo denetimi
Exchange equalization fund Kambiyo denkleştirme fonu
Exchange rate Döviz kuru
Exchange rate risk Döviz riski
Exhibition Sergi
Expert Bilirkişi
Export ihracat
Export credit ihracat kredisi
Export credit Insurance ihracat kredi sigortası
Export directory ihracat rehberi
Export duty ihracat gümrük resmi
Export incentive ihracat teşviki
Export Insurance ihracat sigortası
Export levy ihracat prelevmanı
Export List ihraç listesi
Export on consignrnent Konsinye ihracat
Export premium (Bonus) ihracat primi
Export quotas agreernent ihracat kotaları anlaşması
Export regime Ihracat rejimi
Export tax ihraç vergisi
Export tax rebate ihracatta vergi iadesi
Export without returns Bedelsiz ihracat
Exporter ihracatçı
Exporters Unions ihracatçı birlikleri
Extra laytime Sürastarya muddeti
Factoring Faktoring
Factory Fabrika
Fair Fuar
Fason Fason
Fason export Fason ihracat
Feasibility Fizibilite
Final stage Son dönem
Financial Protocol Mali protokol
Fixed exchange rate system Sabit döviz kuru sistemi
Fixed letter of credit Adi akreditif
Floating rate of exchange Dalgalı döviz kuru
Food and Agriculture Organization FAO
Force majeure Mücbir sebep
Forwarding agent Nakliyat acentası
Foreign currency Döviz Foreign
Exchange arbitrage Döviz arbitrajı
Foreign exhange control Döviz kontrolü
Foreign trade Dış ticaret
Foreign trade deficit Dış ticaret açığı
Foreign trade regime Dış Ticaret Rejimi
Foreign trade surplus Dış ticaret fazlası
Forfeiter Forfaiter
Forfeiting Forfaiting
Forwarding agent Taşıma aracılığı yapan acenta
Ford Bill of lading Kusurlu konşimento
Franchise Franchise
Free alongside slıip FAS
Free carrier FCA
Free exchange rate Serbest döviz
Free exchange rate system Serbest kur sistemi
Free list Serbest mallar listesi
Free of particular average (F.P.A) özel avarya franko şartı
Free on board FOB
Free port Serbest liman
Free trade Serbest ticaret
Free trade areas Serbest ticaret alanı veya bölgeleri
Free zone Serbest bölge
Freight Navlun
Freight and dernurrage (F and D) Navlun ve alıkoyma tazminat
Freight forwarder Taşıma aracısı
Freight insurance Nakliyat sigorta
Freight invoice Navlun faturası
Freight Note Navlun belgesi
Freight ton (F/T) Navlun ton
General Agreement on Tariffs and Trade GATT
General average Büyük avarya
Good Manufacturing Practices GMP
Goods Emtia
Grace period Odemesiz dönem
Grade labelling Kalite etiketlemesi
Gross price Brüt fiyat
Gross registered tonnage Brüt tonaj (git)
Gross weight Brüt ağırlık
Groupage Grupaj
Haulage Karayolu taşıma ücreti
Hidden tax Dolaylı vergi
Holding company Holding
Hormonized System Armonize sistem
ICC Milletlerarası Ticaret Odası
ICC Court of Arbitration MTO Tahkim Divanı
Import ithalat
Import deposit ithalat depozitosu
Import duty ithal vergisi
Import levy ithalat prelevmanı
Import licence ithal lisansı
Import prohibitions ithalat yasakları
Import quotas ithalat kotası
Import rejime ithalat rejimi
Import substitution ithal ikamesi
Import without returns Bedelsiz ithalat
Importer ithalatçı
Indicator price Gösterge fiyat
Indirect competitor Dolaylı rakip
Industrial design Endüstriyel tasarım
Industrial free zones Endüstriyel serbest bölgeler
Inland waterway Bill of lading iç sular konşimentosu
Input tax Girdi vergisi
Inspection conıpany Gözetim şirketi
Installment Taksit
Insurance broker Sigorta komisyoncusu
Insurance policy Sigoıta poliçesi
Interbank rate Interbank kuru
Interest Faiz
Interest rate Faiz oranı
Intermediate goods Ara malı
International Chamber of Commerce (ICC) Milletlerarası Ticaret Odası (MTO)
Invalid Hulcurnsüz
Inventory Stok
Invisible export Görünmeyen kalemler ihracatı
Invisible import Görünmeyen ithalat
Invoıce Fatura
Inward processing licence Dahilde işleme izin belgeleri
Jnward processing traffic Dabilde işleme rejimi
Islamic Center for Development of Trade islam Ticareti Geliştirme Merkezi
Islamic Development Bank (IDB) İslam Kalkınma Bankası
ISO 9000 Certificate 150 9000 Belgesi
Issuing bank Amir banka
Labelling E.tiketleme Labour
Intensive Emek yoğun
Land Trade Kara ticareti
Land transport Kara taşımacılığı
Laytime Starya
Leaflet-prospectus Prospektüs
Leasing Finansal kiralama
Lessee Lessee
Lessor Lessor
Letter of credit Akreditif (L/C)
Levy Prelevman
Liaison Office irtibat bürosu
Liberal trade Liberal ticaret
Liberation lists Liberasyon listeleri
Licence Lisans
Licence agreements Lisans anlaşmaları
Limited liability Sınırlı sorumluluk
Limited Partnership Adi komandit şirket
Liner service Liner servis
Lines of credit Kredi kademeleri
Loco price Fabrika fiyatı
London interbank offered rate Libor
Mail credit Kurye kredisi
Manifest Manifesto Manifesto cargo Mal manifestosu
Manufactured goods Mamul mallar
Margin Marj
Marine Bill of lading Deniz konşimentosu
Marine insurance Deniz sigoıtası
Maritime Law Deniz hukuku
Market Pazar
Market penetration Pazara giriş
Market potential Pazar potansiyeli
Market research Pazar araştırması
Market segment Pazar dilimi
Marketing Pazarlama
Marketing channel Pazarlama kanalı
Marking işaret
Mark-tıp Kar marjı
Master Kaptan
Master’s receipt Kaptan Makbuzu
Merchant Tacir
Minimum export price Asgari ihraç fiyatı
Mortgage ipotek
Mortgage bond ipotekli tahvil
Motor Vessel MA/
Multifiber arrangement (MFA) Çok elyaflı tekstil anlaşması
Multilateral trade regulations Çoklu ticaret anlaşması
Multinational bank Çok uluslu banka
Multi-national corporations Çok uluslu şirketler
Multi-national trade community Çok uluslu ticaret topluluğu
Multiple Exhange rate Katlı kur
Multiple product pricing Çoklu ürün fiyatlandırması
Mursing table Bileşim tablosu
Navigation Denizyolu
Negotiating bank Aracı banka
Net price Net fiyat
Net registered tonnage (NRT) Net tonaj
Nominal rate of protection Nominal koruma oranı
Non-durables Dayanıksız mallar
Non-negotiable Bill of lading işlem görmez konşimento
Non-tariff restrictions Tarife dışı kısıtlamalar
North America Free Trading Area NAFTA
Notice of readiness Hazırlık mektubu
Official Gazette Resmi Gazete
Off-set Off-set anlaşması
Off-shore banking Kıyı ötesi bankacılığı
Open account Açık hesap
Open cover Açık piyasa işlemleri
Open order Açık sipariş
Open-end mortgage Açık ipotek
Option Opsiyon
Order Ordino
Order Sipariş
Order Bill of lading Emre yazılı konşimento
Orel/bulk/Oil carrier OBO
Original capital Başlangıç sermayesi
Original invoice Orijinal fatura
Origiııal manifest Orijinal manifesto
Outward processing licence Hariçte işleme izin belgesi
Outward processiııg traffic Hariçte işleme rejimi
Over valuation Aşırı değerlenme
Overseas Denizaşırı
Package Ambalaj
Package desing Ambalaj dizaynı
Packaging Ambalajlama
Parity Parite
Partial devaluation Kısmi devalüasyon
Patent Patent
Paying bank Ödeme bankası
Payment Ödeme
Performance guarantee Kesin teminat mektubu
Permit Permi
Physical distribution Fiziksel dağıtım
Phytosanitary certificate Bitki sağlık sertifikası
Pier to Pier Rıhtımdan rıhtıma
Political risk Politik risk
Port Liman
Port dues Liman masrafları
Port entry Limana giriş kaydı
Port of cali P.O.C.
Port of departure Kalkış limanı
Port of discharge Boşaltma limanı
Port of entry Giriş limanı
Port of registry Bağlama limanı
Port of shipment Sevkiyat limanı
Port-shipment finance Sevk sonrası finansman
Prefinancing credit Prefinansman kredisi
Premium in forward exchange market Primli kambiyo kurları
Premium on Bill of exchange Poliçe primi
Preparatory stage Hazırlık dönemi
Present value Bugünkü değer
Pre-shipment finance Sevk öncesi finansman
Price bracket Fiyat aralığı
Price cut Fiyat kırma
Price Index Fiyat endeksi
Price level Fiyat düzeyi
Price list Fiyat listesi
Price list certified Fiyat listesi (tasdikli)
Price-earnings ratio Fiyat-kazanç oranı
Pricing Fiyatlandırma
Processed Agricultural Products System işlenmiş tarım ürünleri sistemi
Processed goods işlenmiş mallar
Prodııct life cycle Mamul yaşam dönemi
Product mix Mal karması
Profit Kar
Proforma Invoice Proforma fatura
Protectionism Korumacılık
Protracted default Alıcının temerrüdü
Purchase order Sipariş mektubu
Purchase price Alım fiyatı
Purchase-buy Satınalma
Purchasing power Satınalma gücü
Qualified acceptance Kısmi kabul
Quality control Kalite kontrolü
Quota Kota
Raw material Hammadde
Recession Resesyon
Reciprocal agreements Karşılıklı ticari anlaşmalar
Recourse Rücu
Recycling Recycling
Re-export Re-ekspoıt
Reference price Referans fiyatı
Refinancing Refinansman
Regular transit service Düzenli transit servis
Reimbursement Rambursman
Repayment guarantee Geri ödeme teminatı
Reseller market Satıcı pazarı
Reserve currency Rezerv para
Retail price Perakende fiyatı
Retail sale Perakende satış
Retailer Perakendeci
Revocable letter of credit Kabili rticu akreditif
Revolving credit Döner kredi
Revolving letter of credit Rotatif akreditif
Roll-on, Roll-off Ro-Ro
Safety regulations Sağlik talimatnamesi
Sale on account Kredili satış
Sale on consignment Aracılı satış
Sale on return Iade edilebilme şartı ile satış
Sale on trial Deneme şartıyla satış
Sales agent Satış acentası
Sales contract Satış sözleşmesi
Sales potential Satış potansiyeli
Sales tax Satış vergisi
Saturated market Doymuş pazar
Saturday Sunday holiday excluded sshex
Saturday Sunday holiday included sshinc
Sea transport Deniz taşımacılığı
Sealing Mühürleme
Sectoral foreign trade company Sektöre’ dış ticaret şirketi
Securities Kıymetli evrak
Seller’s credit Satıcı kredisi
Sensitive products Hassas ürün
Service Hizmet
Shipment Sevkiyat
Shipment contract Sevkiyat sözleşmesi
Shipping document Sevk vesaiki
Short term Bill of ladiııg Kısa konşimento
Short term capital movements Kısa vadeli sermaye hareketleri
Sight letter of credit ibrazında odemeli akreditif
Simple letter of credit Basit akreditif
Single Administrative Docunıent Tek idari Belge
Single European Act Tek Avrupa Senedi
Sousplan Supalan
Special cargo özel kargo
Special Drawing Rights (SOR) Özel çekme hakkı
Special fair ihtisas fuarı
Specific duties Spesifik vergiler
Spot foreign exchange market Anında teslim döviz piyasası
Spot trading Spot ticaret
Spread Spread
Stabex Stabex
Stagflation Stagflasyon
Stamp duty Damga resmi
Stand Stand
Standard Standart
Standardization Standardizasyon
Stand-by agreement Destekleme kredisi anlaşması
Stand-by arrangement Stand-by düzenlemesi
Storage Depolama
Stowage order İstifleme emri
Straight Bill of lading Nama yazılı konşimento
Subcontractor Taşeron
Subsidiary company Bağlı şirket
Subsidy Subvansiyon
Substitute goods ikame malları
Supply Al2
Surveillance measures Gözetim önlemi
Swap Swap
Swap agreements Swap anlaşmaları
Switch Switch
Tare Dara
Target customer Hedef müşteri
Target market Hedef pazar
Tariff Tarife
Tariff like factors Tarife benzeri faktörler
Tariff number Tarife numarası
Tariff position Gümrük tarife pozisyonu
Tariff quotas Gümrük tarife kotaları
Tariff quotas Tarife kontenjanları
Tariff rate Gümrük tarife oranı
Tender ihale
Tender guarantee ihale teminatı
Tender offer ihale yolu ile satış
Terms of sale Satış koşulları
Tering of trade Dış ticaret hadleri
Territorial waters Karasuları
Test marketing Deneme pazarlaması
Theft Insurance Hırsızlık sigortası
Through Bill of lading Tek konşimento
Through transport Doğrudan nakliyat
Time bargaining sale Alivre satış
Transaction Muamele
Transferable letter of credit Devredilebilir akreditif, kabili devir akreditif
Transferring bank Devreden banka
Transport documents Nakliye vesaiki
Transportation Nakliyat
Transportation Insurance Taşıma sigortası
Treaty Antlasma
Uncovered Karşılıksız
Unfair competition Haksız rekabet
Unlimited company Kolektif şirket
Untied credits Serbest krediler
Unvalued Insurance Değeri belirlenernemiş sigorta
Upset Price Asgari satış fiyatı
Validity of contract Sözleşmenin geçerliliği
Value added tax (VAT) Katma değer vergisi
Value adjustment Değer ayarlaması
Valued Insurance Değeri belirlenmiş sigorta
Variable cost Değişken maliyet
Variable duties Değişken gümrük vergileri
Vehicle Taşıt
Vessel Şilep
Warehouse Ambar
Warehouse to warehouse clause Depodan depoya şartı
Way Bill Taşıma senedi
Weatlıer Insurance Hava sigortası
With average (W.A) Avarya
Working day işgünü
World Trade Organization (WTO) Dünya Ticaret örgütü