TERMS DESCRIPTION
a/a Always afloat (Daima yüzer durumda)
a.a.r Against all risks (Tüm risklere karşı)
Air consignment note Hava konşimentosu
Airport of arrival Varış hava limanı
Airport of departure Kalkış hava limanı
Airway bill Hava konşimentosu
Always safely afloat Her zaman yüzer durumda
a.m. Ante meridiem (Öğleden önce)
Amounts Meblağ
Approx. Approximate/y (Aşağı yukarı, yaklaşık)
ARR Arrival (Varış saati)
B/L Bili of Lading (Konşimento)
Booking Rezervasyon
Breakdown clause (Of-off-hire clause) Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması,çarpışması veya donanım yetersizliği durumunda kira sorununun hangi esaslara bağlı olarak çözüleceğini belirlemek için kullanılır.
Breaking buik Gemiyi boşaltmaya başlama
Brokerage Broker (simsar)’ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon
B.S. Bottom stowed (Ambarda istiflenmiş)
B.S.T. British Summer Time (ingiliz Yaz Saati)
Bulk Dökme yük (Bir ambalaj içinde olmayan yük, örn. kömür)
Bulk freight Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük
ca. Cırca (Tahminen)
c.a.d. (c/d) Cash against documents (Vesaik mukabili)
c.a.f. Coüt, assurance, fret, c.i.f. (Malın bedeli, sigorta ve navlun)
Cargo Kargo, yük
Carriage Taşıma, nakliye
Carrier Taşıyıcı
c.o.d. Cash on delivery (Teslimde ödemeli)
C.C. Charges co/lect (Masraflar alıcıya ait)
Certificate of Origin Menşei şahadetnamesi
c.+f Cost and freight (Malın bedeli ve taşıma ücreti)
c.+i Cost and Insurance (Malın bedeli ve sigorta)
Charge Masraf, harç, ücret
Chargeable vveight Ücrete tabi ağırlık CİF
CHP Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim
c.i.f. Malın bedeli, sigorta ve navlun
c.i.f.+c Cost, Insurance, freight and commision (Malın bedeli, sigorta, navlun ve komisyon dahil)
c.i.f.+i Cost, insurance, freight and commision and interest (Malın bedeli, sigorta, navlun ve  banka giderleri dahil)
c.i.f landed Cost, insurance, freight, landed (Malın bedeli, sigorta, navlun ve boşaltma masrafları dahil) City
c.k.d. Completely knocked down (Taşınmak için tümüyle sökülüp kurulabilen)
Claims Şikayetler c/o : Çare of. (Vasıtasıyla)
c.o.d. Cash on Delivery (Teslimde ödemeli)
Collecting fee Varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret
Commodity rates Nakliyede uygulanan ücret tablosu
Conditions of contract Sözleşme koşullan
Consignee Kendisine mal gönderilen
Consignment Gönderilen mal, mal gönderme, sevkiyat
Consignor Mal gönderen
Consolidator lATA’ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevkeden kuruluş
Consular Invoice (C.I.) Tasdikli fatura
c.o.s. Cash on shipment (Sevkiyat karşılığında peşin ödeme)
c.p.d. Charterer pays dues (Harçları kiralayan öder)
CPT Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim
CRF Mal bedeli ve navlun
c.t Conference terms (Düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşullan)
Current rates Cari fiyatlar
Customs broker Gümrük komisyoncusu
Customs clearance Gümrükleme, gümrükten çekme
Customs declaration Gümrük beyannamesi
DAF Sınırda teslim
d.d. Dangerous deck (Tehlikeli malların istif edildiği güverte)
DDP Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim
DDU Gümrük resmi ödenmeksizin teslim
dead freight Pişmanlık navlunu
Delivering carrier Varış limanına ulaşan malları alıcıya ulaştıran taşımacı
Delivery service Teslimat servisi
Demurrage Demoraj
DEP Departure (Hareket saati)
DES Gemide teslim
DEQ Rıhtımda teslim
Dispatch money Dispeç ücreti, geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması durumunda ödenen ek ücret
d.i.c. Deadweight loading capasity (Geminin yük alma kapasitesi)
d.i.o Dispatch loading only (Yanlız yüklemede ödenen dispeç ücreti)
d/p Documents againstpayment (Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin yollanması)
Emergency rates Acil durumlarda konferans’a bağlı gemilerin uyguladıkları tarife
e.t.a. Estimated time of arrival (Geminin tahmini varış zamanı)
E.T.C. Expected to complete (Muhtemel iş bitirme süresi)
Ex ship Gemiden teslim
EXW işyerinde teslim
f.a.c. Fast as (she) can :Yükleme/boşaltma esnasında geminin tüm imkanları kullanılarak işin mümkün olduğunca hızlı yapılması
         
f.a.s. Free a/ongside ship (Gemi borsasında teslim fiyatı)
F.C.A Taşıyıcıya teslim
F.C.R. Forwarding agent’s certificate of receipt (Taşıma komisyoncusunun tesellüm belgesi)
F.C.T. Forvvarding agent’s certificate of transport (Taşıma komisyoncusunun taşıma belgesi)
f.o.a. free on aircraft (Uçakta teslim)
f.o.b. free on board (Gemide teslim)
Force majeure Mücbir sebep
f.o.t Free on truck (Kamyonda teslim)
f.t. Ful! terms (Navlun piyasasında tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir.)
Gateway charges Hava limanında yükün aktarılması için yapılan tüm masraflar
General cargo rates Karışık yükle ilgili ücret tablosu
Goods Emtia, mal Handling :Yükleme işlemleri
I.C.C. Institue cargo clauses (ingiliz sigortacılar Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan bazı kalıp hükümler)
Incoterms International commercial terms (Uluslararası ticari terimler)
in regular turn Muntazam sırayla
Landing charges Boşaltma masrafları
L/C Letter of credit (Akreditif)
Liner terms Düzenli hat koşulları
Livraison en cale Bu şart sözleşmeye konulduğunda, alıcı mallan geminin ambarında teslim almak zorundadır ve her türlü boşaltma masrafı ve rizikosu kendisine aittir.
L.S&D charges Landing, storage and delivery charges (Boşaltma, depolama ve teslimat harçları)
L/T Long ton (Büyük ton :1016.047 kg)
Main port Ana liman
M/R Mate’s receipt (Yükün gemiye alındığını bildiren ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan geçici olarak konşimento yerine geçen ordino/makbuz)
n.o.p. Not othervise provided (Başka bir şekilde temin edilmemektedir)
Offload Boşaltılmış yük
Open rates Açık tarife
o.w.h. Ordinary working hours (Normal çalışma saatleri)
pd paid (ödendi)
p.m. Post meridiem (Öğleden sonra)
p.o.d. Payment on delivery (Teslimde ödemeli)
Shipment Sevkiyat
Subopen Subject to being öpen (Açık olması koşuluyla)
Surcharge Sürjarj (Liman tıkanması, sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun)
terminal service Şehir içi terminal servisi
Thru B/L Tek konşimento
Trace Yerine ulaşmayan sevkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma
u.c. Olağan koşullar
w/m Weight or measurement (Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması)